Основната цел на вентилацията е да премахне застоялия въздух в помещенията и да го замени със „свеж“ външен въздух. ОВиК системите са проектирани да извличат водна пара, замърсители на въздуха и миризми, да регулират влажността и да поддържат добро качество на въздуха в помещенията, както и да сведат до минимум разпространението на замърсяванията и миризмите в други зони на сградата.  Контролирани и направлявани параметри на въздушната среда могат да бъдат: температурата , влажността, скоростта на движение, чистотата, газовият и йонният състав на въздуха. Чрез вентилацията в помещението или в работната зона постъпва пресен въздух с дебит, който е достатъчен да задоволи потребностите на хората и на протичащия технологичен процес.

Вентилационната инсталация представлява комплекс от съоръжения (вентилатори, филтри, нагреватели, рекуператори ) и елементи (въздуховоди, вентилационни решетки, дроселиращи устройства, шумозаглушители ).

Докато в жилищните и административни сгради, естествената вентилация е приложима (макар и не напълно ефективна), има и такива сгради и помещения, в които тя е абсолютно недопустима. В случаите когато за дадена среда има специфични изисквания към параметрите на микроклимата, те се регламентират чрез санитарно-хигиенни и технологични норми и наредби.

Такива са например: болници, предприятия, кухненски помещения към ресторанти, големи търговски помещения, спортни зали и др. При тях според вида и обема на вредностите се използват: смукателни, нагнетателни местни или общообменни вентилационни системи.